08/10/2023 - 15:22

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Rate this post

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHINA STEEL SUMIKIN VIỆT NAM

To: CHINA STEEL SUMIKIN VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 

Sau khi nhận được Email ngày 25 tháng 7 năm 2015 về vấn đề chuyển nhượng Cổ phần của Quý Công ty, Văn phòng Luật sư tư vấn tại Biên Hòa xin có một số ý kiến như sau:

Refer to your email on July 8, 2015 about problems of transferring stock, our consulting opinions as follows:

Hiện nay, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 và Luật đầu tư số 67/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015. Trong đó, đã có rất nhiều thay đổi về thủ tục đầu tư đối với Công ty 100% vốn nước ngoài. Cụ thể đối với trường hợp của Quý Công ty thì giấy chứng nhận đầu tư cũ trước đây cũng chính là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và theo quy định mới thì sẽ không còn cấp chung trên một giấy phép nữa mà sẽ được chia ra làm 02 loại giấy phép khác nhau và sẽ do 02 cơ quan cấp phép khác nhau. Cụ thể:

Currently, Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 and Law on Investment No. 67/2014/QH13 promulgated by National Assembly on November 26, 2014 which come into effected from July 01, 2015. In which, there are great alteration in investment procedures for Company with 100% foreign –owned capital. Specifically, for your situation, the former investment certificate was also Certificate of Business registration, and under the new laws, it will be issued no longer in a general license, it will be divided into 02 different categories and will be issued by 02 different departments. Concretely:

+ Phần đăng ký kinh doanh trên giấy chứng nhận đầu tư cũ trước đây sẽ do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp phép và sẽ được gọi là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo như điều 29 Luật Doanh nghiệp 2014).

+ Portion of the business registration of the former investment certificate will be issued by the Department of Planning and Investment of Ba Ria – Vung Tau province and will be called Certificate of Business registration (Contents of Certificate of Business registration as Article 29 of Law on Enterprises 2014).

“Điều 29. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.
 2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
 4. Vốn điều lệ”

 “Article 29. Contents of Certificate of Business registration

 1. Name and identification number of enterprise.
 2. Address of enterprise headquarter.
 3. Full name, address of permanent residence, nationality, code of ID card, passport, or another ID certificate of the legal representative for the enterprise that is limited liability company or joint stock company; or joint members for the enterprise that is joint venture company; the owner for the enterprise is a private company; full names, address of permanent residence, nationality, code of ID card, passport, or another ID certificate for the enterprise that is limited liability company of individual members; names, enterprise identification numbers and addresses of headquarters for the enterprise that is limited liability company of organization members.
 4. Charter capital”.

 +Còn phần đăng ký đầu tư sẽ do Ban quản lý các KCN Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BIZA) cấp phép và sẽ được gọi là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ( Nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo như điều 39 Luật Đầu tư 2014).

+ Portion of investment registration will be issued by The Industrial Zones Authority of Baria- Vung Tau province ( BIZA) and will be called Certificate of investment registration (Contents of Certificate of investment registration as Article 39 of Law on Invesment 2014).

“Điều 39. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 1. Mã số dự án đầu tư.
 2. Tên, địa chỉ của nhà đầu tư.
 3. Tên dự án đầu tư.
 4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng.
 5. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
 6. Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn.
 7. Thời hạn hoạt động của dự án.
 8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.
 9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
 10. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có)”

 “Article 39: Contents of Certificate of investment registration

 1. Code of investment project.
 2. Name and address of investor.
 3. Name of investment project.
 4. Location and area of using land for implementation of investment project.
 5. Objectives and scale of investment project.
 6. Capital of investment project (including the investor’s contributing capital and mobilizing capital), Schedule of capital contribution and source of mobilizing capital.
 7. Duration of the project.
 8. Project implementation schedule: schedule for plunging into activities of fundamental construction and engineering (if any); targets of activities; schedule of implementation progress of master item; on the occasion of implementation by phases of project, will be defined the targets, duration and contents of activities for each phase.
 9. Investment privilege, subsidy, basis, conditions of application (if any).
 10. Conditions of investor to implement project (if any)”

Như vậy, căn cứ vào quy định mới thì khi Quý Công ty điều chỉnh những nội dung liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì sẽ thực hiện và nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, còn khi Quý Công ty điều chỉnh những nội dung liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì sẽ thực hiện và nộp hồ sơ tại BIZA.Tuy nhiên, hiện nay các cơ quan Nhà nước vẫn chưa có các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 và Luật đầu tư số 67/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 và các thủ tục hiện nay chỉ đang tạm thời thực hiện theo hướng dẫn bởi các văn bản sau: Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD của Bộ kế hoạch và đầu tư ngày 26/6/2015; Công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN của Bộ kế hoạch và đầu tư ngày 30/6/2015; Công văn số 4366/BKHĐT-PC của Bộ kế hoạch và đầu tư ngày 30/6/2015 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay nhiều địa phương có cách hiểu và áp dụng không đồng nhất, một số địa phương vẫn tiến hành theo hướng dẫn, một số địa phương còn lúng túng chưa có hướng xử lý cụ thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp.

Thus, according to the new regulations, when you apply for adjusting contents concerning portion of Certificate of Business registration, shall be implemented and dossiers  submitted at the Department of Planning and Investment of Ba Ria – Vung Tau Province, and when you apply for adjusting contents concerning portion of Certificate of Investment registration, shall be implemented and submitted at BIZA. However, at present, still lack of implementary guidance documents of the Law on Enterprise No. 68/2014 / QH13 promulgated by National Assembly on November 26, 2014 and Law on Investment No. 67/2014 / QH13 promulgated by National Assembly on November 26, 2014, therefore temporarily, barely the procedures will be implemented according to  the guidance documents as follows: Dispatch No.4221/ BKHĐT-ĐKKD issued by Ministry of Planning and Investment on June 26, 2015; Dispatch No.4326/ BKHĐT-ĐTNN issued by Ministry of Planning and Investment on June 30, 2015; Dispatch No.4366/ BKHĐT-PC issued by Ministry of Planning and Investment on June 26, 2015 concerning the matters of developmental  implementing  the Law on Investment. However, currently , all most local authorities have not yet coincident recognition and  adopting mode, major local authorities implementing according to  the guidance documents above mentioned, some local authorities even hesitate to make materializing processing direction that affects the activities of the enterprise already.

Đối với câu hỏi thứ nhất: Theo như lo ngại của Quý Công ty thì do giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới sau này không thể hiện tên của Cổ đông, tỷ lệ góp vốn thì sẽ ảnh hưởng đến việc xác định ngày có hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cũng như gây khó khăn trong việc chứng nhận tỷ lệ góp vốn và tư cách đầu tư của chủ đầu tư mới. Đồng thời, Quý Công ty cũng lo ngại về quy định mới của pháp luật có ảnh hưởng hưởng đến việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của các Cổ đông có thực hiện được vào thời điểm hiện tại hay không, và việc cử người đại điện cho vốn góp của chủ đầu tư sẽ giải quyết như thế nào.

For the first problem: concerning your doubt interpretation, due to the new Certificate of Business registration will not be shown the name of stockholders, the percentage of capital contribution, therefore that will affect the affirmation of the effected date of transferring stock contract as well as causing impediment in certifying the percentage of capital contribution and investment competence of the new investor. Simultaneously, you are also concerned whether the new regulations of law affects the signed transferring stock contract of the stockholders will be implemented at the present time or not, and how that the appointment of  representative for capital contribution investors to solve.

Theo quan điểm của Văn phòng Luật sư tư vấn tại Biên Hòa thì mặc dù giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới sau này không thể hiện tên của Cổ đông, tỷ lệ góp vốn của cổ đông nhưng khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần thì hồ sơ đính kèm còn có các hồ sơ liên quan và quan trọng nhất là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần để thể hiện nội dung mà Quý Công ty xin điều chỉnh và khi thủ tục chuyển nhượng cổ phần hoàn thành Quý Công ty phải ghi chú vào sổ đăng ký cổ đông đây sẽ là văn bản có giá trị rất lớn trong việc xác định tên của Cổ đông, tỷ lệ góp vốn của các Cổ đông cho nên Quý Công ty hoàn toàn yên tâm về việc chứng minh tên Cổ đông cũng như tỷ lệ số vốn góp của các Cổ đông đối với các chủ đầu tư mới. Còn đối với hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các hồ sơ mà Quý Công ty đã nộp tại BIZA, Quý Công ty nên tham khảo điểm b, khoản 8 Công văn số 4366/BKHĐT-PC của Bộ kế hoạch và đầu tư ngày 30/6/2015 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư, quy định trên hướng dẫn như sau: “Nếu như Quý Công ty vẫn giữ nguyên nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đã nộp tại BIZA thì BIZA sẽ có nghĩa vụ hỏi ý kiến của Bộ kế hoạch và đầu tư để có hướng dẫn cụ thể về hướng xử lý, khi đó thời gian chờ đợi hướng dẫn của Bộ kế hoạch và đầu tư sẽ rất lâu. Nếu như Quý Công ty đồng ý điều chỉnh lại hồ sơ và thực hiện theo quy định mới thì Quý Công ty cần phải sửa lại hồ sơ theo như các công văn hướng dẫn và nộp lại tại BIZA, sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì Quý Công ty sẽ tiếp tục thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  tại Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

As our viewpoint,  even though the new Certificate of Business registration will not be shown the name of stockholders and whose percentage of capital contribution, while the transferring stock procedure  is performed with enclosed dossier and related documents which the most important one is the transferring stock contract  that materializing the contents when you must apply for adjusting, and after completing the transferring stock procedures, necessarily you note the contents on the stockholders’ register book which is great value in identifying name of stockholders and whose percentage of capital contribution. Therefore you have affirmed  absolutely about that the name of stockholders and whose percentage of capital contribution of the new investors. As for the transferring stock contract and the dossiers that you submitted to BIZA, you should refer to Point b, Clause 8 of Dispatch No.4366/ BKHĐT-PC issued by Ministry of Planning and Investment on June 30, 2015 about implementing the Law on Investment, the description of guidance above mentioned as follows: “if you still want to reserve the adjusting contents of  investment certificate that submitted to BIZA, BIZA has the obligation to ask advice of  Ministry of Planning and Investment for concerning the materializing guidance of direction to deal with. At present, it will take long time for you to wait for guidance from  Ministry of Planning and Investment. If you agrees to adjust the dossiers and redrafting the application documents for implementation you must amending in accordance with the new regulation and then the dossiers as the guidance of dispatchs as above mentioned and re-submit to BIZA, after granting Certificate of investment registration, continue to implement the procedure of application for Certificate of Business registration at  the Depatment of Planning and Investment of Baria-Vung Tau”.

Đối với câu hỏi thứ hai: Về việc kê khai thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng cổ phần thì tùy mỗi địa phương sẽ có quy định khác nhau về thủ tục kê khai thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng cổ phần, có địa phương yêu cầu kê khai thuế trước khi nộp hồ sơ đăng ký chuyển nhượng cổ phần tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép (nhằm tránh trường hợp bên chuyển nhượng sau khi nhận hết tiền chuyển nhượng sẽ không tiến hành kê khai và đóng thuế thu nhập phát sinh (nếu có) khi đó sẽ ảnh hưởng đến các Cổ đông còn lại và ảnh hưởng đến quyền và lợi ích Công ty mà các Cổ đông đó đã đầu tư), có địa phương thì vẫn áp dụng theo quy định là 10 ngày sau khi việc chuyển nhượng hoàn thành. Đối với trường hợp của Quý Công ty thì nếu như Quý Công ty lựa chọn phương án soạn thảo lại theo quy định mới thì Quý Công ty từ việc chuyển nhượng cổ phần nữa và đợi sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì Quý Công ty mới tiến hành kê khai thuế. Nếu Quý Công ty không rút hồ sơ, vẫn giữ nguyên nội dung đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và vẫn chờ hướng dẫn thì Quý Công ty vẫn có thể tiến hành thủ tục kê khai thuế thu nhập trước nhưng Quý Công ty cần phải hỏi ý kiến của Cục thuế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có cho phép Quý Công ty kê khai trước hay không. Nhưng theo ý kiến của Văn phòng Luật sư tư vấn tại Biên Hòa thì sau khi có văn bản hướng dẫn cụ thể về thủ tục chuyển nhượng cổ phần thì Quý Công vẫn sẽ phải tiến hành soạn thảo lại hồ sơ chuyển nhượng cổ phần cho phù hợp với quy định mới cho nên Quý Công ty cần phải cân nhắc lại nhằm thuận lợi cho quá trình thực hiện thủ tục cũng như báo cáo cho các Cổ đông.

For the second problem: Concerning the matters of  declaration  of income tax from transferring stock, depending on each locality which will have different regulations in procedure of  declaration of income tax from transferring stock, some locals  authorities ask for tax declaration before submitting the transferring stock registration dossier to the authorized State agency (in order to avoid the situation of transferring stock party who has received all the transferring amount neither  implement declare nor pay income tax (if any), it will affect the rest stockholders and the rights and interests of stockholders who have contributed capital to company ; there are some local authorities still apply the 10 day- declaration regulation after transferring stock is completed.

As your situation , if  you choose redrafting the application documents in accordance with the new regulation and waiting for materializing guidance,   it is unnecessary for you to declare the income  taxes from transferring stock for the time being. If you do not withdraw dossier and want to reserve the adjusting contents of  investment certificate and waiting for guidance, you can still carry on the procedure of  declaration of  income tax in advance, but you must consult  with the Tax Department of Ba Ria – Vung Tau whether permit you to declare prior or not. But in our opinion, after promulgated materializing guidance documents on the  matters of transferring stock procedure, then you’re required to redraft the documents of  transferring stock in order to conform with the new regulations, so it’s necessary for you to consider clearly for the implementation of procedure as well as reporting to all stockholders suitably.

Trên đây là một số ý kiến tư vấn của Văn phòng Luật sư tư vấn tại Biên Hòa, gửi Quý Công ty tham khảo.

Here are our consulting  opinions, sincerely just for your reference.

Trân trọng kính chào.

Best Regards .

LUẬT GIA VINH

Điện thoại: 0986 649 686 (Ls Dũng) – 090 579 8868 (Hotline)

Email: luatgiavinh@gmail.com

Địa chỉ: Số 1796 Đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Website : https://luatsubienhoa.com

Đánh giá post này

Liên hệ với chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Đặt câu hỏi Đặt lịch tư vấn Báo giá